ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

logo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) Πελοποννήσου», με έδρα την Καλαμάτα.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Το Σωματείο αποβλέπει:

Α) Στην προαγωγή και εξύψωση του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών του.

Β) Στην διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και στην εξασφάλιση προϋποθέσεων για καλύτερη λειτουργία του ΤΕΙ Πελοποννήσου με την συνεργασία με τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του ΤΕΙ.

Γ) Στην κατοχύρωση της λειτουργικής αυτονομίας, ανεξαρτησίας και οικονομικής αυτοδυναμίας του σωματείου μακριά από κομματικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία και να περιφρουρηθεί ο κυρίαρχος λόγος των εργαζομένων.

Δ) Στην σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων και ενδυνάμωση των συναδελφικών και φιλικών δεσμών και του αισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, με την καλλιέργεια κάθε συλλογικής προσπάθειας ανάμεσα στα μέλη και την ενίσχυση της εξωτερίκευσης και αναζητήσεων των μελών με δημιουργία ή καλλιτεχνικά, εκφραστικά μέσα.

                                                        

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Οι παραπάνω σκοποί πετυχαίνονται:

Α) Με συγκέντρωση προτάσεων των μελών του, την επεξεργασία και την προώθηση ή συζήτησή τους σε ειδικές συνεδριάσεις ή Γεν. Συνελεύσεις.

Β) Με την καθιέρωση συχνών και τακτικών επαφών με τις Διοικητικές ή Κρατικές αρχές.

Γ) Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου στα Συμβούλια κρίσεων των μελών του.

Δ) Με την ενημέρωση και διαφώτιση της κοινής γνώμης για το έργο των Διοικητικών υπαλλήλων των Α.Ε.Ι.

Ε) Με τη συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις και ειδικότερα με τις οργανώσεις εργαζομένων στα Α.Ε.Ι. της χώρας.

Στ) Με τη διοργάνωση διαλέξεων επιστημονικού περιεχομένου και πολιτιστικών εκδηλώσεων, έκδοση εντύπων για την προβολή των καταστατικών σκοπών του σωματείου, δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, ίδρυση γυμναστηρίου, διοργάνωση ταξιδιών κ.α.

                                                      

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΛΗ

Α) Τακτικά

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι Διοικητικοί υπάλληλοι του Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) Πελοποννήσου, που έχουν συμπληρώσει ένα δίμηνο στην υπηρεσία πλην των ωρομισθίων υπαλλήλων, ορισμένου χρόνου και των υπαλλήλων, που εργάζονται στα ΤΕΙ Πελοποννήσου με σύμβαση έργου.

Β) Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου γράφονται όσοι προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Σύλλογο και δεν είναι τακτικά μέλη.

Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου απαλλάσσονται των ταμειακών και άλλων υποχρεώσεων των μελών, στερούνται όμως του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και ψήφου κατά τις Γεν. Συνελεύσεις και δεν καταβάλλουν συνδρομή στο Σωματείο.

                                                                

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γραφεί κάποιος μέλος, πρέπει να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έγγραφη αίτηση και να δηλώσει έγγραφα ότι αποδέχεται το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής με αιτιολογημένη απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε ένα μήνα.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μπορεί να γίνει προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται κάθε μέλος του Συλλόγου που:

Α) Χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την Διοίκηση.

Β) Καθυστερεί τη συνδρομή του για ένα έτος και αφού ειδοποιήθηκε εγγράφως δεν συμμορφώνεται.

Γ) Αν μετατέθηκε σε άλλη δημόσια υπηρεσία.

Δ) Όποιος καταδικάσθηκε λόγω επαγγελματικής πράξεως ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στον Π.Κ. πλημμελήματα ή στερήθηκε του δικαιώματος της ελεύθερης ίδρυσης ενώσεων ή Συνεταιρισμών προσώπων καθώς και την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του διαγράφεται για όσο χρόνο διαρκούν οι περιορισμοί.

Ε) Με απόφαση της Γ.Σ. διαγράφεται επίσης όποιο μέλος ενεργεί εναντίον των σκοπών του συλλόγου ή εμποδίζει την πραγμάτωσή τους. Σε περίπτωση απόλυσης μέλους του Σωματείου από το ΤΕΙ, τούτο διατηρεί την ιδιότητα του μέλους για ένα χρόνο από την ημερομηνία απόλυσής του με όλα τα δικαιώματα και την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις του παρόντος. Στην ειδικότερη περίπτωση που το μέλος έχει προσφύγει στις Διοικητικές ή Δικαστικές Αρχές κατά της απόλυσής του, τότε διατηρεί την ιδιότητα του μέλους μέχρι της επέλευσης τελεσιδικίας ή έκδοσης τελεσίδικης διοικητικής απόφασης ή πράξης μη υποκείμενης σε οποιοδήποτε μέσο αναίρεσής της.

       Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο ελεύθερα. Η αποχώρηση αυτή πρέπει να γίνει γνωστή στο Δ.Σ. τρεις μήνες νωρίτερα από την λήξη του οικονομικού έτους και λογίζεται για το τέλος. Το μέλος που αποχώρησε από τον σύλλογο, δεν μπορεί να επανεγγραφεί αν δεν περάσει ένας χρόνος από την αποχώρησή του. Τα μέλη που διαγράφονται με αίτησή τους από τον Σύλλογο, αποχωρούν χωρίς να διατηρούν δικαίωμα για περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, εκτός από είδη και αντικείμενα, που παρεχώρησε προς τον Σύλλογο και χωρίς δωρητήριο.

                                                                    

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Α) Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει ετήσια συνδρομή. Το ποσό και ο τρόπος καταβολής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Ο παραιτούμενος ή διαγραφόμενος από μέλος του Συλλόγου δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που έχει πληρώσει.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

Α) Οι συνδρομές των μελών .

Β) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

Γ) Οι επώνυμες δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και πιθανές επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Δ) Τα έσοδα από εκδηλώσεις του Συλλόγου (εκδόσεις, χοροί, εκδρομές, λαχειοφόρος αγορά κ.α.)

Ε) Τα έσοδα από δραστηριότητες, που θα μπορεί να αναπτύσσει ο Σύλλογος μετά από απόφαση του Γ.Σ. μέσα στα πλαίσια προώθησης των σκοπών του (π.χ. λειτουργία καφενείου, βιβλιοθήκη, οργάνωση υπαιθρίων συγκεντρώσεων κ. λ. π.).

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Α. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση:

Α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να υπερασπίζονται το Σύλλογο και τα συμφέροντά του.

Β) Να σέβονται τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και να πειθαρχούν σε αυτές έστω και αν διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να ακούει τις γνώμες αυτών που διαφωνούν.

Γ) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκτελούν αυτές και να προσφέρουν πρόθυμα και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες, που τους αναθέτει το Δ.Σ. για χάρη του Συλλόγου.

Δ) Να καταβάλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους.

Β. Στα μέλη, που παραβαίνουν το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και η διαγωγή τους είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του Συλλόγου, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: α) Έγγραφη επίπληξη, β) Μομφή, γ) Προσωρινή διαγραφή ενός έτους, δ) Οριστική διαγραφή.

2. Η έγγραφη επίπληξη και μορφή επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από έγγραφη αναφορά του 1/20 των μελών του Συλλόγου ή 3 μελών του Δ.Σ. Η προσωρινή και οριστική διαγραφή επιβάλλονται μετά από απόφαση της Γ.Σ., και παίρνονται μετά από μυστική ψηφοφορία. Το θέμα εισάγεται στην Γ.Σ. μετά από πρόταση του 1/10 των μελών προς το Δ.Σ., ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. στην πρώτη Γ.Σ.

3. Για την επιβολή κάθε πειθαρχικής ποινής επιβάλλεται να τηρείται η παρακάτω διαδικασία: α) Το Δ.Σ. καλεί σε έγγραφη απολογία το υπό κατηγορία μέλος, β) Η απολογία, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπ’ όψη.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α) Η Γενική Συνέλευση,

Β) Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο,

Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ

Η Γεν. Συνέλευση:

Α) Διενεργεί έλεγχο Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό της θητείας του απερχόμενου ΔΣ

Γ) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους για τη Δευτεροβάθμια Οργάνωση.

Δ) Αποφασίζει για συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, διεκδικήσεις, κηρύξεις απεργιών, στάσεις εργασίας μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ε) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με μυστική ψηφοφορία για τα ζητήματα που αναφέρονται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια οργάνωση, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας, εκλογή εφορευτικής επιτροπής. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χειρών ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο του καταστατικού λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ¼ των μελών είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα καλύπτουν τον ελάχιστο αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία ¾ των παρόντων.

2)Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγου κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Μαρτίου μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τον τόπο, ημέρα και ώρα σύγκλησης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ανακοίνωση γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση σε ευκρινές σημείο στα γραφεία του Συλλόγου πριν 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες από την σύγκληση της Γ.Σ., προκειμένου δε για σύγκληση Γ.Σ. με θέμα τις αρχαιρεσίες, oι ανακοινώσεις   γνωστοποιούνται προ 15 τουλάχιστον εργασίμων ημερών, προκειμένου δε περί συγκλήσεως δευτέρας και τρίτης επαναληπτικής συνέλευσης προ (4) εργασίμων ημερών.

Για να ληφθεί απόφαση κατά τις Συνελεύσεις απαιτείται παρουσία του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση συγκαλείται νέα συνέλευση με τα ίδια θέματα μέσα σε 15 ημέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, αλλιώς αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται μέσα σε 15 το πολύ ημέρες τρίτη Γενική Συνέλευση στην οποία αρκεί η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. δεν μπορεί να συγκληθεί ξανά πριν παρέλθει δίμηνο, οπότε θεωρείται σαν πρώτη.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, ή όταν ζητηθεί από την ελεγκτική επιτροπή με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. , που θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην β’ και γ’ περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε 30 ημέρες το πολύ από την επίδοση της αίτησης, κατά τα υπόλοιπα ισχύει ότι ισχύει και για την Τακτική Γενική Συνέλευση. Για την έκτακτη Γενική Συνέλευση απαιτούνται δύο (2) ολόκληρες ημέρες και έγγραφη ανακοίνωση στα γραφεία του Συλλόγου.

Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των ταμειακώς εντάξει μελών που συγκαλείται για αυτό το σκοπό από τον πρόεδρο του απερχομένου Δ.Σ. κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου.

Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τη λοιπή περιουσία του Συλλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη δικαιοδοσία των μελών του. Τα μέλη του δεν είναι προσωπικώς υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συλλόγου, κάθε διαφωνία τους δε πρέπει υποχρεωτικά να κατοχυρώνεται στα πρακτικά του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις λαμβανόμενες σε συνεδρίαση που δεν παρευρέθηκε αιτιολογημένος, ή που παριστάμενο, διαφώνησε.

Καμία δαπάνη δεν αναλαμβάνεται αν δεν περιλαμβάνεται σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και ούτε είναι έγκυρη αν δεν έτυχε εγκρίσεως του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου είναι τριμελής, με δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται δε με μυστική ψηφοφορία ταυτοχρόνως με το Δ.Σ.

Η θητεία της είναι ίδια με τη θητεία του Δ.Σ. και εάν για κάποιο λόγο παύσει η θητεία του Δ.Σ., αυτό συμβαίνει και στην Ε.Ε.

Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την Οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του μέλους της Ε.Ε.

Υποβάλλει στη Γ.Σ. έκθεση για τη διαχείριση της περιουσιακής κατάστασης του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Με απόφαση των ¾ των παρόντων της Γεν. Συνέλευσης, ο Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος μιας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης.

Αποχώρηση από τη δευτεροβάθμια οργάνωση γίνεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. με απόφαση των ¾ των παρόντων της.

Αντιπρόσωποι στη δευτεροβάθμια οργάνωση έχουν δικαίωμα να εκλέγονται σε όλα τα όργανα της διοίκησης.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΚΛΟΓΕΣ

Μέλη του Συλλόγου εκλέγουν το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους στη δευτεροβάθμια οργάνωση, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η εκλογή Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια δέκα ημέρες μετά την Τακτική Γεν. Συνέλευση.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι 3 ημέρες πριν από τις εκλογές.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι εκλογές για τα όργανα του Συλλόγου διεξάγονται από 3μελή Εφορευτική Επιτροπή που προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο.

Η εκλογή εφορευτικής επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ.

Σε όλη τη διάρκεια των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.

Η ψηφοφορία γίνεται βάσει ονομαστικών καταστάσεων των μελών κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου και πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της ακαδημαϊκής ταυτότητας, διεξάγεται δε μυστικά. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως και εποπτεύει, ώστε οι αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν συμφώνως με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση. Η ψηφοφορία διαρκεί συνεχώς κατά τις ώρες που ορίζεται από την Εφορευτική επιτροπή, παρατεινόμενη εφ’ όσον συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων.

Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας έχει δικαίωμα να σημειώσει προ των ονομάτων των υποψηφίων μέχρι (5) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τρεις (3) για την εκλογή μελών της Επιτροπής.

                                                                        

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι έδρες του Δ.Σ. της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια οργάνωση κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ., της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Αν δεν κατέβουν στις εκλογές περισσότεροι από ένας συνδυασμός, όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο και εκλέγονται ανάλογα με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.

Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1264/82.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.

Με μέριμνα του ψηφοδελτίου που πλειοψήφησε και του υποψήφιου που έλαβε τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου με μέριμνα του υποψήφιου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε διάστημα δέκα (10) ημερών συνέρχεται σε συνεδρίαση το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ,στην οποία προεδρεύει ο υπόχρεος για σύγκληση, γίνεται φανερή ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα και Ταμία. Οι ιδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα και Ταμία απαγορεύονται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.

Ο υποψήφιος που πλειοψήφησε για την Ελεγκτική Επιτροπή μέσα σε (10) ημέρες καλεί τα μέλη και εκλέγουν τον πρόεδρό της.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η παράδοση και παραλαβή της περιουσίας, της διαχείρισης και όλων γενικά των βιβλίων και τίτλων του Συλλόγου γίνεται μέσα σε ένα δεκαήμερο από τις εκλογές βάσει λεπτομερούς πρωτοκόλλου που συντάσσεται σε ειδικό βιβλίο και προσυπογράφεται από τους παραδίδοντες και τους παραλαμβάνοντες Προέδρους, Αντιπροέδρους, Γεν. Γραμματείς, Οργανωτικούς Γραμματείς και Ταμίες.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή 3 από τα μέλη. Συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Τα τυχόν παραιτούμενα ή με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρούντα μέλη του Δ.Σ. αντικαθίστανται από τους κατά σειρά πλειοψηφούντες αναπληρωματικούς.

Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε:

Α) Όταν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του.

Β) Όταν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., οπότε και αντικαθίσταται άνευ άλλου από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα αναπληρωματικό σύμβουλο, εκπίπτοντας του αξιώματός του με πράξη του Δ.Σ.

Γ) Αν για οποιοδήποτε λόγο αποβάλλει την ιδιότητα του Τακτικού μέλους του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί μαζί με τον Γεν. Γραμματέα το Σύλλογο σε κάθε Δικαστική, Διοικητική ή άλλη Αρχή και σε κάθε τρίτο.

Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με την Διοίκηση και την οργάνωση, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, παρακολουθεί κάθε μέλος στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ’ αυτές και καταρτίζει με τον Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Απόντων συγχρόνως και των δύο, καθήκοντα προέδρου εκτελεί ένα από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ., οριζόμενο από αυτά.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί το αρχείο του Συλλόγου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το μητρώο μελών, μητρώο περιουσιακών στοιχείων, τα βιβλία εισερχομένων – εξερχομένων, το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, φυλάει τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων εισηγούμενος σε αυτές τα σχετικά θέματα. Τον Γεν. Γραμματέα απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο οργανωτικός Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Οργανωτικός Γραμματέας φροντίζει θέματα συγκεντρώσεων, εορτών, προβολής με τον τύπο ή άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης του έργου του Συλλόγου και αναπληρώνει τον Γ.Γ. σε περίπτωση κωλύματος.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις, και τις πληρωμές, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών, τα Γραμμάτια εισπράξεων και κάθε σχετικό με τα οικονομικά του Συλλόγου, καταρτίζει τον οικονομικό απολογισμό, που μετά το Δ.Σ. εισηγείται στην Γ.Σ. για έγκριση και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης.

Τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία και φυλάει σχετικό αρχείο.

Καταθέτει τα χρήματα του Συλλόγου σε Τράπεζα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση εκτός από το ποσό που εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, το ύψος των οποίων μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του συλλόγου.

Τον Ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1) Ο Σύλλογος έχει υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

Α) Μητρώο Μελών,

Β) Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ.

Γ) Πρακτικά Γεν. Συνελεύσεων,

Δ) Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες τις εισπράξεις και πληρωμές,

Ε) Βιβλίο περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

ΣΤ) Κάθε βιβλίο που αποφασίζει το Δ.Σ. ότι πρέπει να τηρηθεί.

2) Κάθε μέλος δικαιούται ύστερα από έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.

3) Ο Σύλλογος τηρεί σφραγίδα στρογγυλή που περιμετρικά φέρει τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και στο κέντρο «ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΕΡΓΙΑ

Η απόφαση για την κήρυξη της απεργίας γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Νόμο διατάξεις.

  

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διαλύεται:

Α) Με απόφαση της Γ.Σ. για την οποία απαιτείται απαρτία του ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Β) Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του καταστεί μικρότερος των είκοσι (20) ή συντρέχουν οι νόμιμοι λόγοι του Α.Κ. 105.

Γ) Για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου μετά τη διάλυσή του αποφασίζει η Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

 

ΑΡΘΡΟ 29ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γεν. Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με τους Νόμους και τους Σκοπούς του Συλλόγου. (Ν. 1264/82 όπως τροποποιήθηκε με Ν. 1915/90).

Κατά τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τα Σωματεία όπως και κάθε άλλη διάταξη Νόμου για τα Σωματεία.

 

Sports News | Nike, adidas, Converse & More